Moderncar Autosales Co.,Ltd.

บริษัท โมเดอร์นคาร์ ออโต้เซลส์ จำกัด

MCA

We are one of the European automobile distributors who offer our customers with various car makes such as Audi, BMW, Mercedes Benz, Kia, Porsche and Volkswagen. Our valued customers will be satisfied by company’s one stop service in term of car maintenance and mileage check by our reliable engineer and technicians. We also sell mechanical parts of various car models as the following: Audi, BMW, Mini, Volkswagen, Benz and Kia.

Beside car industry, we are also in immovable property industry as well; we sell land and provide our customers showroom/warehouse/office for rent. Moreover, we sell OTOP products.with the purpose of supporting Thai handicraft makers and generating income in both domestic and foreign countries.

Since 1974

Food and drink are provided.

ทางบริษัทมีบริการเครื่องดื่มและห้องอาหาร
Logo

บริษัทโมเดอร์นคาร์ ออโต้เซลส์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมากว่า40ปี ในการจัดจำหน่ายรถยนต์ยุโรปและชิ้นส่วนอะไหล่ อาทิ ออดี้ บีเอมดับบลิว เมอร์เซเดส-เบนซ์ เกีย ปอร์เช่ และ โฟล์คสวาเกน และเรายังให้บริการครบวงจรในเรื่องของการซ่อมบำรุงและตรวจเช็คระยะในทุกระบบเครื่องยนต์ โดยช่างและวิศวกรควบคุมมืออาชีพ นอกเหนือจากธุรกิจรถยนต์แล้ว เรายังประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ อันได้แก่การจัดจำหน่ายที่ดินเปล่าและให้เช่าอาคาร และยังดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยจุดประสงค์ในการส่งเสริมและกระจายรายได้สินค้าไทยทั้งในประเทศและส่งออก

 • Audi
 • Volkswagen
 • BMW
 • Benz
 • Kia
 • Mini
 • Porsche

Our Values

 • Honesty
 • Accountability
 • Quality
 • Sincerity 

Our Services

Logo
 • New/Used Car - ขายรถ ใหม่/เก่า
 • Car Parts - จำหน่ายอะไหล่ใหม่/เก่า
 • Rebuild - บูรณะรถเก่า
Logo
 • Car Maintenance - ซ่อม ตรวจทุกระบบ
  Online Software - ECU, TCM, IMMO
 • Mileage check - เปลี่ยนถ่ายกรองต่างๆ
 • Gear - ซ่อมเกียร์
 • Radio - เปลี่ยนวิทยุเครื่องเสียงแบบเดิมติดรถพร้อมโค้ดโปรแกรม มือสอง
Logo
 • Emergency Service - บริการฉุกเฉิน รถสไลด์
 • ลูกค้าเข้ารับบริการแจ้งซ่อม: แจ้งรายละเอียด อาการ ความผิดปกติของตัวรถ
 • ตรวจเช็คหาสาเหตุและวิธีแก้ไข: ทางบริษัทจะประเมิณและทำการตรวจเช็คหาความผิดปกติของตัวรถ และชิ้นส่วนอะไหล่ที่ต้องทำการเปลี่ยน
 • แจ้งและขออนุมัติจากลูกค้า: ทางบริษัทจะแจ้งรายละเอียดความผิดปกติและรายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน และทำการขออนุมัติก่อนทุกครั้งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆกับตัวรถ
 • ตัดสินใจ: ลูกค้าสามารถตัดสินใจที่จะเข้ารับการบริการหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้หากไม่เข้ารับบริการ การตรวจซ่อมแก้ไขตัวรถและชิ้นส่วนอะไหล่ จะต้องเสียค่าตรวจเช็คที่กล่าวมาเบื้องต้น แต่หากเข้ารับบริการค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะได้รับการยกเว้น
 • ส่งรถ: ในกรณีที่เข้ารับบริการ ทางบริษัทจะทำการโทรแจ้งลูกค้าเมื่อรถของท่านเสร็จสมบูรณ์แล้ว